سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
عضو هیئت علمی گروه علمی قرآن و حدیث  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي 
معاون امور ايران  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
ستاد منطقه 2 سازمان تبليغات اسلامي  
مسؤول شوراي علمي مذاهب اسلامي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مركز جهاني علوم اسلامي 
معاونت مذاهب اسلامي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبري 
مسئول واحد اهل سنت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام  
عضو شوراي علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله ( انديشه تقريب ) 
عضو هيئت تحريريه 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامي 
مدرس 
 
 
فقه مقارن 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي 
مدرس 
 
 
فقه و اصول مقارن 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي 
مدرس 
 
 
استشراق 
تدریس 
مدرسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
علوم قرآني 
تدریس 
مدارس مرعشيه،المهدي(عج)،الجواد(ع) 
مدرس 
 
 
فقه مقارن